1. Sonder reserwe tensy, waar toepaslik, uitdruklik anders aangedui, en kan al of sommige van die volgende insluit:
  Huishoudelike goedere en gereedskap, mikrogolfoonde, stowe, meubels, yskaste, kantoormeubels en toerusting, faks- en fotostaatmasjiene, rekenaars en drukkers, voertuie, ens.

  2. Verkopings geskied hoofsaaklik in eksekusie kragtens vonnisse bekom in toepaslike howe, maar kan nie-geregtelike byvoegings insluit.

  3. Reëls van hierdie verkoping is beskikbaar 24 uur voorafgaande die verkoping te die kantoor van die Balju, Bfn-Wes, Derdestraat 6a, Bloemfontein.

  4. Registrasie as koper is ‘n vereiste onderworpe aan bepaalde voorwaardes o.a.

  4.1 voorskrifte van die Verbruikersbeskermingswet 68 van 2008 (URLhttp://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=99961 )

  4.2 Fica-wetgewing m.b.t. verifikasie van identiteit & adresbesonderhede;

  4.3 Betaling van voorwaardelike terugbetaalbare registrasiegelde;

  4.4 Registrasievoorwaardes.

  5. Verkopings sal geskied deur die kantoor van die Balju, Bfn-Wes met afslaers CH de Wet en/of AJ Kruger en/of TI Khaudi.

  6. Advertensiegelde teen heersende publikasietariewe en verkopingskostes volgens Hofreëls, geld

  Contact: Andries Kruger (Cell. 061 434 7018 or 051-4478745/6 )

   

  We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
  X